Anna Petit Boix.

2-6-2017
"Cap a les ciutats sostenibles a través d'una anàlisi ambiental, econòmica i d'ecoeficiència dels sistemes urbans de sanejament i drenatge" Directores: Dr. Joan Rieradevall, Dr. Xavier Gabarell, Dr. Alejandro Josa. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the PhD degree in Environmental Science and Technology under the supervision of Dr Joan Rieradevall Pons Dr Xavier Gabarrell Durany Dr Alejandro Josa. la tesi es desenvolupa a l’entorn de les següents preguntes,: (1) Quins són els punts crítics ambientals i econòmics de les xarxes de clavegueram i els paràmetres que afecten aquests resultats en ciutats mitjanes? (2) És el sanejament descentralitzat una opció ambientalment millor en zones suburbanes petites quan cal gestionar una demanda pic? (3) Tenen les estratègies de prevenció d’inundacions un comportament ambiental i econòmic positiu quan es comptabilitzen les pèrdues evitades en inundacions? En cas afirmatiu, és millor aplicar pràctiques de gestió verdes o grises?
Towards sustainable cities through an environmental, economic and eco-efficiency analysis of urban sanitation and drainage systems

El viernes 2 de junio en las salas Z/022 y Z/023 del edificio ICTA-ICP en UAB, Anna Petit Boix realizó una excelente defensa de su tesis "Hacia las ciudades sostenibles a través de un análisis ambiental, económico y de eficiencia de los sistemas de saneamiento y drenaje urbano". Estuvieron presentes sus directores, el Dr. Joan Rieradevall, el Dr. Xavier Gabarell y el Dr. Alejandro Josa. Además de sus familiares, amigos y compañeros.